logo

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2559-2561

บทคัดย่อ ประเทศไทยได้พยายามพัฒนากรอบบัญชียาจำเป็นหรือยาหลักแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 มีการนำข้อมูลค ...อ่านต่อ

  31 ธันวาคม 2563 | 193

  การจัดหายาของโรงพยาบาลรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  บทคัดย่อ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 แทนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด ...อ่านต่อ

   31 ธันวาคม 2563 | 181


   การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

   บทคัดย่อ กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการในการประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลใดๆ ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพนี้มีกา ...อ่านต่อ

    18 สิงหาคม 2563 | 214

    การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ

    บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกประเด็นสุขภาพโลกมาเป็นเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก รวมถึงการประเมินและกา ...อ่านต่อ

     18 สิงหาคม 2563 | 165

     การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

     วิไลลักษณ์ แสงศรี* จอมขวัญ โยธาสมุทร* ศรีเพ็ญ ตันติเวสส* บทคัดย่อ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (National Health Examination Survey: NHES) ...อ่านต่อ

      1 ตุลาคม 2562 | 989

      สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      ศรวณีย์ ทนุชิต1, ดนัย ชินคำ1, ณัฐธิดา มาลาทอง1*, สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล2และ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส2 บทคัดย่อ การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญแล ...อ่านต่อ

       7 มิถุนายน 2562 | 711

       สถานการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคลและครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์ กับความพิการของเด็ก

       บทคัดย่อ คนพิการส่วนใหญ่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเด็กซึ่งมักจะต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการจำกัดการเข้าถึงบริการทางสังคม แม้จะพบว่าค ...อ่านต่อ

        19 มีนาคม 2562 | 98

        รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

        จิตติ วิสัยพรม; Jitti Wisaiprom; วิทธวัช พันธุมงคล; Witthawat Pantumongkol; วิไลลักษณ์ แสงศรี; Wilailak Saengsri; บทคัดย่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ ...อ่านต่อ

         10 มกราคม 2562 | 748

         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP