logo

การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

บทคัดย่อ กระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการในการประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลใดๆ ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพนี้มีกา ...อ่านต่อ

  18 สิงหาคม 2563 | 46

  การทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพโลก และกลไกการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลก ประสบการณ์จาก 8 ประเทศ

  บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกประเด็นสุขภาพโลกมาเป็นเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก รวมถึงการประเมินและกา ...อ่านต่อ

   18 สิงหาคม 2563 | 36


   การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพ ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

   วิไลลักษณ์ แสงศรี* จอมขวัญ โยธาสมุทร* ศรีเพ็ญ ตันติเวสส* บทคัดย่อ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย (National Health Examination Survey: NHES) ...อ่านต่อ

    1 ตุลาคม 2562 | 528

    สถานการณ์ของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้ม: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

    ศรวณีย์ ทนุชิต1, ดนัย ชินคำ1, ณัฐธิดา มาลาทอง1*, สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล2และ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส2 บทคัดย่อ การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญแล ...อ่านต่อ

     7 มิถุนายน 2562 | 528

     รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ

     จิตติ วิสัยพรม; Jitti Wisaiprom; วิทธวัช พันธุมงคล; Witthawat Pantumongkol; วิไลลักษณ์ แสงศรี; Wilailak Saengsri; บทคัดย่อ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ ...อ่านต่อ

      10 มกราคม 2562 | 574

      การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

      นิธิเจน กิตติรัชกุล* ดนัย ชินคำ* อรพรรณ โพธิหัง* นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร† ยศ ตีระวัฒนานนท์* ศรีเพ็ญ ตันติเวสส* บทคัดย่อ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธาร ...อ่านต่อ

       29 มิถุนายน 2561 | 1682

       การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

       Siriporn Pooripussarakul Arthorn Riewpaiboon David Bishai Sripen Tantivess Charung Muangchana บทคัดย่อ การนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไ ...อ่านต่อ

        30 มีนาคม 2561 | 798

        การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง

        สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* วิทธวัช พันธุมงคล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: คนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถขอรับบริการเครื่องช ...อ่านต่อ

         30 มีนาคม 2561 | 751

         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP