logo

การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียน ในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย

นิธิเจน กิตติรัชกุล* ดนัย ชินคำ* อรพรรณ โพธิหัง* นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร† ยศ ตีระวัฒนานนท์* ศรีเพ็ญ ตันติเวสส* บทคัดย่อ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธาร ...อ่านต่อ

  29 มิถุนายน 2561 | 1821

  การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling

  Siriporn Pooripussarakul Arthorn Riewpaiboon David Bishai Sripen Tantivess Charung Muangchana บทคัดย่อ การนำวัคซีนใหม่เข้ามาใช้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไ ...อ่านต่อ

   30 มีนาคม 2561 | 883

   การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง

   สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* วิทธวัช พันธุมงคล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: คนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถขอรับบริการเครื่องช ...อ่านต่อ

    30 มีนาคม 2561 | 828

    ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

    วิทธวัช พันธุมงคล* สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟังและสื ...อ่านต่อ

     30 มีนาคม 2561 | 1113

     การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

     สุรเดช  ดวงทิพย์สิริกุล รักมณี บุตรชน ดนัย ชินคำ นิธิเจน กิตติรัชกุล อรพรรณ โพธิหัง ชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ:  การศึกษานี้มีวั ...อ่านต่อ

      10 มกราคม 2561 | 3255      การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ

      ชุติมา คำดี อินทิรา ยมาภัย ศิตาพร ยังคง สุธาสินี คำหลวง ทรงยศ พิลาสันต์ พิศพรรณ วีระยิ่งยง ธนพร บุษบาวไล ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ: ...อ่านต่อ

       21 กันยายน 2559 | 1169

       การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

       สุธาสินี คำหลวง ศิตาพร ยังคง อินทิรา ยมาภัย ชุติมา คำดี ทรงยศ พิลาสันต์ พิศพรรณ วีระยิ่งยง ธนพร บุษบาวไล ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ: ...อ่านต่อ

        21 กันยายน 2559 | 1188

        เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต

        ทรงยศ พิลาสันต์ อินทิรา ยมาภัย สุธาสินี คำหลวง ชุติมา คำดี ธนพร บุษบาวไล พิศพรรณ วีระยิ่งยง ศิตาพร ยังคง ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ: ...อ่านต่อ

         21 กันยายน 2559 | 1128

         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP