logo

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิทธวัช พันธุมงคล* สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล* อรพรรณ โพธิหัง*   บทคัดย่อ: การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟังและสื ...อ่านต่อ

  30 มีนาคม 2561 | 1062

  การประเมินผลโครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนด้วยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน

  สุรเดช  ดวงทิพย์สิริกุล รักมณี บุตรชน ดนัย ชินคำ นิธิเจน กิตติรัชกุล อรพรรณ โพธิหัง ชนกานต์ ด่านวนกิจเจริญ ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ:  การศึกษานี้มีวั ...อ่านต่อ

   10 มกราคม 2561 | 3080   การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ

   ชุติมา คำดี อินทิรา ยมาภัย ศิตาพร ยังคง สุธาสินี คำหลวง ทรงยศ พิลาสันต์ พิศพรรณ วีระยิ่งยง ธนพร บุษบาวไล ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ: ...อ่านต่อ

    21 กันยายน 2559 | 1109

    การทบทวนวรรณกรรมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

    สุธาสินี คำหลวง ศิตาพร ยังคง อินทิรา ยมาภัย ชุติมา คำดี ทรงยศ พิลาสันต์ พิศพรรณ วีระยิ่งยง ธนพร บุษบาวไล ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ: ...อ่านต่อ

     21 กันยายน 2559 | 1103

     เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต

     ทรงยศ พิลาสันต์ อินทิรา ยมาภัย สุธาสินี คำหลวง ชุติมา คำดี ธนพร บุษบาวไล พิศพรรณ วีระยิ่งยง ศิตาพร ยังคง ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ: ...อ่านต่อ

      21 กันยายน 2559 | 1059

      ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576

      อินทิรา ยมาภัย สุธาสินี คำหลวง ชุติมา คำดี ศิตาพร ยังคง ทรงยศ พิลาสันต์ พิศพรรณ วีระยิ่งยง ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระวัฒนานนท์ บทคัดย่อ: ระบบสุขภาพของป ...อ่านต่อ

       21 กันยายน 2559 | 943

       ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด

       ทรงยศ พิลาสันต์ แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล ธีระ ศิริสมุด สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล วันทนีย์ กุลเพ็ง ปฤษฐพร กิ่งแก้ว สุรชัย โกติรัมย์ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระ ...อ่านต่อ

        23 ธันวาคม 2558 | 1522

        บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในมุมมองของผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ ผู้ให้บริการและผู้กำหนดนโยบาย

        แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล ธีระ ศิริสมุด ทรงยศ พิลาสันต์ สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล วันทนีย์ กุลเพ็ง ปฤษฐพร กิ่งแก้ว สุรชัย โกติรัมย์ ศรีเพ็ญ ตันติเวสส ยศ ตีระ ...อ่านต่อ

         23 ธันวาคม 2558 | 1970

         ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP