logo

ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตราการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน (2556)

Abstract The cost of screening interventions for road-accident prevention Chutima Kumdee*, Kuntika Dumrongprat*, Pritaporn Kingkaew*, Yot Teerawattana ...อ่านต่อ

    28 พฤษภาคม 2557 | 1385

    ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP