logo

Policy Brief: ฉบับที่ 141: การประเมินตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการรักษาต่อประชากรกลุ่มต่าง ๆ ในช่วงระบาดโควิด-19

สถานการณ์ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ เมื่อวัดโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียชีวิตภายใน 30 วัน (30-day mortality) และการกลับ ...อ่านต่อ

  25 กรกฎาคม 2565 | 62

  Policy Brief: ฉบับที่ 140: ผลกระทบด้านสุขภาพจิตจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

  การนอนโรงพยาบาลด้วยสาเหตุโรคทางจิตเวชโดยรวมมีแนมโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยการนอนโรงพยาบาลที่สั้นลง และมีแนวโน ...อ่านต่อ

   25 กรกฎาคม 2565 | 68

   Policy Brief: ฉบับที่ 139: แนวโน้มการผ่าคลอดในไทยเพิ่มสูง: ถึงเวลาต้องพูดคุยกันแล้วหรือไม่ ?

   ประเทศไทยมีอัตราการผ่าคลอดโดยรวมในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2564 ประมาณ 35% ซึ่งสูงกว่าอัตราการผ่าคลอดที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำที่ 10% - 15% อัต ...อ่านต่อ

    25 กรกฎาคม 2565 | 78

    Policy Brief: ฉบับที่ 138: ข้อมูลจากโลกจริงบอกอะไรบ้าง: ผู้ป่วยโควิด-19 ใน 2 ปีแรกของการระบาด

    ตามความเข้าใจทั่วไป โควิด-19 เริ่มต้นในอู่ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ป่วยโควิด-19 คนนอกประเทศจีนถูกพบในประเทศไทยนี่เอง โดยมีรายงานใน # ...อ่านต่อ

     25 กรกฎาคม 2565 | 87     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP