logo


ถนอม ปัญญาเรือน

นายถนอม ปัญญาเรือน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำงานที่ เทศบาลตำบ ...อ่านต่อ

  5 กุมภาพันธ์ 2562 | 435

  บัณฑูร จันทร์เขียว

  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาบริ ...อ่านต่อ

   21 กรกฎาคม 2560 | 1993

   ณัฐวรรธน์ อินทร์แจง

   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำงานที่ บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป ...อ่านต่อ

    8 พฤศจิกายน 2559 | 1480

    เพชรลดา ไสยรัตน์

    เพชรลดา ไสยรัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการจัดการ (เรียนภาคค่ำ)ในระหว่างศึกษาได้ทำงานที่บริษัท จีซีเอส เทรดดิ้ง ...อ่านต่อ

     20 กุมภาพันธ์ 2556 | 2792


     รจเรข เล็กสมบูรณ์

     รจเรข เล็กสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป จบการศึกษาคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประสบการทำงาน นัก ...อ่านต่อ

      24 มกราคม 2551 | 1815

      ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP