logo

การใช้ยาแบบนอกข้อบ่งใช้ (off-label) กับมุมมองในการเลือกใช้

ยานอกข้อบ่งใช้ หมายถึง ยาที่ใช้ในการรักษานอกเหนือจากที่ระบุในฉลากยา โดยการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ปัจจุบันมีการใช้ยานอกข้อบ่งใช้ (off-label ...อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2560 | 9846

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP