logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ระบาด เด็กคือตัวแปรสำคัญของแนวทางป้องกันในอนาคต

ไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดอีกครั้ง ล่าสุดพบผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 6หมื่นราย เสียชีวิตถึง 10 ราย

ไข้หวัดใหญ่ถือเป็นโรคร้ายที่พบบ่อยทั่วโลก ถึงตอนนี้ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 15 ส.ค.2560 พบผู้ป่วยทั่วประเทศแล้ว 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย ในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยสามารถผลิตวัคซีนภายในประเทศเองได้ และมีนโยบายให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลฟรีแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เป็นต้น

นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่องการประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลสําหรับเด็กวัยเรียนในประเทศไทย จากการสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) วิจัยพบว่า การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลแก่เด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีจํานวนประมาณ 16.4 ล้านคน หรือ ร้อยละ 26 ของประชากรไทยทั้งหมดเป็นมาตรการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะสามารถถ่ายส่งผ่านเชื้อไปยังประชากรกลุ่มอื่น ๆ ได้มาก อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่างยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาเป็นนโยบายในลำดับถัดไป

รายละเอียดแนวทางนโยบายสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.hitap.net/documents/24462

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Policy : Brief ฉบับที่ 2 “เรื่องไม่เล็กของไข้หวัดใหญ่…ไทยจะรับมืออย่างไรให้คุ้มค่า”

ไข้หวัดใหญ ...อ่านต่อ
1 กันยายน 2560

Next post > ย้อนรอยวิจัย HITAP ชี้ “กม.ช่วยวัยรุ่นตั้งครรภ์เรียนจบ” ทำไมต้องช่วย?

< Previous post โรคสมองเสื่อมใคร ๆ ก็เป็นได้

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

ยกเลิกการตอบ

บทความที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน