logo

รายงานวิจัย: โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2562

การวิเคราะห์ต้นทุนการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณางบเหมาจ่ายรายหัว และเพื่อให้ผู้ปฏิบั ...อ่านต่อ

  18 มิถุนายน 2563 | 177  รายงานวิจัย: การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ

  บริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis ; PrEP) เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรหลักที่เป็นกล ...อ่านต่อ

   7 มกราคม 2563 | 835

   รายงานวิจัย: ผลการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 2

   ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมบริการทางการแพทย์ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของชุดการบริการและข้อมูลต่อหน่วยของรายโรค ซึ่งเป็นฐานข้อ ...อ่านต่อ

    11 ธันวาคม 2562 | 207

    รายงานวิจัย: โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standards: QS) สำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระยะที่ 2

    การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อลดโอกาสเกิดโรคและความเจ็บป่วย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิ ...อ่านต่อ

     20 กันยายน 2562 | 1268

     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP