logo

รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อและการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UCBP 2566)

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อและการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพ เข้าสู่กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุ ...อ่านต่อ

  12 กุมภาพันธ์ 2567 | 630

  รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ผลกระทบของการเพิ่มเพดานความคุ้มค่าในอดีตที่ผ่านมาที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายา การตัดสินใจคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และภาระงบประมาณของเจ้าภาพกองทุนต่าง ๆ

  การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เช่น การประเมินต้นทุนประสิทธิผล (cost-effectiveness analysis: CEA) และการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ (cost ...อ่านต่อ

   7 กุมภาพันธ์ 2567 | 505

   รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสายสวนสลายพังผืดในช่องเหนือไขสันหลังในผู้ป่วยที่มีภาวะปวดไม่หายขาดหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวและโรคช่องประสาทไขสันหลังตีบแคบ

   ในปัจจุบันหัตถการการใช้สายสวนสลายพังผืด (percutaneous epidural adhesiolysis: PEA) เป็นการรักษาทางเลือกการรักษาอาการปวดในกรณีที่ผู้ป่วยโรคช่องประสาทไขส ...อ่านต่อ

    26 มกราคม 2567 | 605

    รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของเทคโนโลยี Next Generation Sequencing (NGS) ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ

    โรคทางพันธุกรรมเป็นหนึ่งในสาเหตุลำดับต้น ๆ ของการเสียชีวิต และทุพพลภาพในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันที่จำเป็นต้องรับรักษาในโรงพยาบาลหรือหอผู้ป่วยว ...อ่านต่อ

     11 มกราคม 2567 | 272

     รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

     โรคลมชักที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาในเด็กเป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากพันธุกรรม การวินิจฉัยด้วยวิธีมาตรฐานที่ระบบประกันสุขภาพแห่งชาต ...อ่านต่อ

      11 มกราคม 2567 | 336

      รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการประเมินสถานการณ์ด้านนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      โครงการประเมินสถานการณ์ด้านนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อจัดตั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ โครงการวิจัย SEACID (Pr ...อ่านต่อ

       25 กันยายน 2566 | 478

       รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิดด้วยเครื่อง Pulse Oximeter ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

       เพื่อเป็นการสานต่อการศึกษานำร่อง (pilot study) ของการตรวจคัดกรองโรค CCHD ในทารกแรกเกิดด้วย Pulse oximeter โดยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ สถา ...อ่านต่อ

        20 มีนาคม 2566 | 1040

        การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2564

        ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety หรือ 2P Safety) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกประกาศ ...อ่านต่อ

         25 ตุลาคม 2565 | 1120

         รายงานการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ของสถานพยาบาลโดยใช้กลไกและระบบสนับสนุนของยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. 2561-2564

         โรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมถึง 280 ล้านคน และมีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมสูง ...อ่านต่อ

          25 ตุลาคม 2565 | 1223

          รายงานฉบับสมบูรณ์: การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี endovascular treatment ในประชากรไทย

          หัวข้อปัญหาสุขภาพเรื่อง “การรักษาหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันด้วยการใช้เครื่องมือผ่านสายสวนหลอดเลือด Thrombectomy” ถูกเสนอโดยสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเท ...อ่านต่อ

           7 ตุลาคม 2565 | 1229

           ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP