logo
ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย, tinghing, HITAP, สกว.

ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย, tinghing, HITAP, สกว.

ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับความเสียหายจากการดำเนินนโยบายที่ขาดหลักฐานจากการวิจัย หรือการทำงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง สิ่งที่ขาดหายไปคือ การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการตัดสินใจเชิงนโยบาย

โครงการ ทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย จึงเกิดขึ้นจากความจำเป็นที่ประเทศของเราต้องมีการสร้างนโยบายสาธารณะ ที่เกิดจากการใช้หลักฐานจากการวิจัยที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม การทำวิจัยเชิงนโยบายในปัจจุบัน ใช้ประโยชน์ได้จริงน้อยมาก ทำแล้วอยู่บนหิ้งหรือถูกทิ้งขว้าง ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ให้ความสนใจและไม่ได้ประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม หากสามารถผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการเชิงนโยบายของชาติได้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาประเทศแล้ว ผลงานวิจัยยังนำมาซึ่งการยอมรับและทุนให้องค์กรวิจัยสามารถพัฒนางานและผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีระบบสนับสนุนนักวิจัยให้มีความสามารถในการทำวิจัยเชิงนโยบาย และผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ

นโยบาย ที่กล่าวในโครงการนี้หมายถึง นโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

 

กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร

 

นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) คุณสมบัติด้านการศึกษา แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่และกลุ่มนักวิจัยหลังปริญญาเอก

กลุ่มนักวิจัยหน้าใหม่ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ด้านการวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลหรือพัฒนานโยบาย เช่น การเตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพัฒนาหรือติดตามนโยบาย การผลักดันประเด็นสำคัญเข้าสู่กระบวนการนโยบาย หรือการเข้าร่วมหรือเป็นผู้จัดกระบวนการเชิงนโยบาย มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

กลุ่มนักวิจัยหลังปริญญาเอก จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขา ไม่เกิน 1 ปี และก่อนไปศึกษาระดับปริญญาเอกมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล หรือพัฒนานโยบาย เช่น การเตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ประกอบการพัฒนาหรือติดตามนโยบาย การผลักดันประเด็นสำคัญเข้าสู่กระบวนการนโยบาย หรือการเข้าร่วมหรือเป็นผู้จัดกระบวนการเชิงนโยบาย มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

(2) อายุไม่เกิน 40 ปี สัญชาติไทย

(3) เป็นบุคลากรสังกัดหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร

(4) มีความสนใจในการทำวิจัยด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ โดยขอบเขตของการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพและสุขภาพนั้น อ้างอิงตามคำนิยามการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลก และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คือ

การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ คือ การวิจัยเชิงนโยบายที่อาศัยองค์ความรู้หลากหลายสาขาในการรวบรวมหลักฐานทางวิชาการ หรือให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่นำไปสนับสนุนการจัดลำดับความสำคัญ การคัดเลือก การใช้ การกระจาย และการบริหารจัดการนโยบายหรือมาตรการทางด้านสุขภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟู[1]

สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550)

นโยบายด้านสุขภาพ หมายถึง การตัดสินใจ การวางแผน และการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ต้องการของสังคม[2] ทั้งนี้การดำเนินนโยบายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่พึงประสงค์นั้นหมายรวมถึงการพิจารณาปัจจัยหรือเงื่อนไขทางสังคม (social determinants of health) เช่น เพศ อายุ สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือระบบและนโยบายด้านเศรษฐกิจ บรรทัดฐานทางสังคม นโยบายสังคม ระบบการเมืองที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและต่อสุขภาพด้วย

(5) ได้รับความยินยอมจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

(6) ผู้เข้าร่วมโครงการไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานที่ HITAP แต่จะมีการจัดประชุม tele-conference ภายในทีมเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม

การพัฒนาศักยาพ, ทิ้งหิ้ง, Tinghing , HITAP, สกว.

การพัฒนาศักยาพ, ทิ้งหิ้ง, Tinghing , HITAP, สกว.

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก จะต้องพัฒนาโครงร่างวิจัย ร่วมกับนักวิจัย HITAP และดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ และร่วมกับทีมสื่อสารผลิต สื่อ/สิ่งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง และที่สำคัญต้องผลักดันงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนด โดยมีนักวิจัยและพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ของ HITAP ให้คำปรึกษาหรือให้การสนับสนุน ทั้งนี้ โครงการมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 คน/ปี และดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน

การสนับสนุนจาก HITAP

(1) ทุนสำหรับการทำวิจัยและกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสืบค้นและทบทวนเอกสาร การทบทวนโครงร่างการวิจัย การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ และการผลักดันนโยบายภายใต้โครงการวิจัย ทั้งนี้ โครงการไม่สนับสนุนเงินเดือนผู้เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ หากพิจารณาโครงร่างการวิจัยแล้วพบว่าต้องการทุนในการวิจัยเกินวงเงินที่ HITAP สามารถสนับสนุนได้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องขอทุนสมทบจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนอื่น ๆ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) และการจัดการที่เหมาะสม
(2) ให้คำปรึกษาและทำวิจัยร่วมกับนักวิจัย HITAP ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่จำเป็นกับการวิจัยในหัวข้อที่ผู้สมัครสนใจ
(3) การสนับสนุนอื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่ HITAP เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัย
(4) การใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในสำนักงาน HITAP

 

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้-31 สิงหาคม 2560

 

เอกสารสำหรับการสมัคร

 

1. ใบสมัคร (ดาวน์โหลดที่นี่)
2. หลักฐานด้านการศึกษา
3. โครงร่างวิจัยแบบย่อ (mini proposal) เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ A4 ระบุหัวข้อ หลักการและเหตุผล ขอบเขต และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการวิจัยที่สนใจทำ
4. จดหมายรับรอง (letter of recommendation) จากหน่วยงานต้นสังกัด
5. บทคัดย่อผลงานวิจัย (ถ้ามี)
6. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการทิ้งหิ้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

(1) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กรทั้งในและนอกภาคสุขภาพในการพัฒนานโยบายของประเทศไทยที่วางอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์
(2) เกิดการผลักดันให้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศไทย
(3) พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพในประเทศไทย
(4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยเชิงนโยบายสุขภาพให้แก่ประเทศไทย

ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม/ส่งใบสมัคร

ดร. จอมขวัญ โยธาสมุทร และ ดร.รุ่งนภา คำผาง

อีเมล : academic@hitap.net

เกี่ยวกับโครงการ

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อพัฒนาศักยภาพการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ซึ่งมีโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เป็นผู้รับทุนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการผลิตงานวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

HITAP คือใคร ไฮแทปเป็นองค์กรวิจัยกึ่งอิสระภายใต้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีพันธกิจหลักคือ การประเมินเทคโนโลยีและนโยบานด้านสุขภาพและนโยบายด้านสาธารณสุขเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้กำหนดนโยบายใช้ในการตัดสินใจลงทุนด้านสุขภาพของประเทศ การประเมินนี้ครอบคลุมเรื่อง ยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งส่วนบุคคลและสังคม รวมถึงนโยบายสาธารณะอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ข้อมูลจาก HITAP พิจารณาเชิงนโยบาย ได้แก่ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานวิจัยของ HITAP ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ได้แก่

โครงการชัดแจ๋ว ตรวจตาเด็กเพื่ออนาคตไทย งานวิจัยการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กพบว่า ครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดเด็กวัยอนุบาลและประถมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้คัดกรองเบื้องต้นได้ก่อนนำส่งเด็กที่อาจมีความผิดปกติสู่จักษุแพทย์เด็กซึ่งมีเพียงจำนวนร้อยกว่าคนทั้งประเทศต่อไป การค้นพบนี้นำไปสู่การวางระบบคัดกรองสายตาผิดปกติและให้แว่นในเด็กอนุบาลและประถมศึกษาทั่วประเทศ

การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีแก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ผลวิจัยเสนอว่าการให้การตรวจคัดกรอง HIV กับผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามารับบริการในสถานพยาบาลมีความคุ้มค่า ทำให้มีนโยบายให้บริการตรวจ HIV คนไทยทุกคนฟรี

 

[1] HTA is “a multidisciplinary policy research, [used] in generating evidence to inform prioritization, selection, introduction, distribution, and management of interventions for health promotion, disease prevention, diagnosis and treatment, and rehabilitation and palliation” (WHO, 2014 )
[2] Health policy refers to decisions, plans, and actions that are undertaken to achieve specific health care goals within a society (WHO, accessed November 2016)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถาม-ตอบ โครงการทิ้งหิ้ง คัดเลือก-เทรนนิ่ง ผู้สมัครอย่างไรบ้าง

วิจัยในวัยเรียนไม่เหมือนกับวิจัยในชีวิตจริง