logo

สัมภาษณ์พิเศษ: อิศรางค์ นุชประยูร โลกยกย่องไทยต้นแบบเข้าถึงการรักษามะเร็งถ้วนหน้า

ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก ในเวทีการประชุมนานาชาติด้านมะเร็ง (World cancer congress 2016) ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านมะเร็งนานาชาติ หรือ In ...อ่านต่อ


มะเร็งลำไส้ใหญ่

รพ.หาดใหญ่' เพิ่มศักยภาพ รักษา'มะเร็งลำไส้ หนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559 หลายต่อหลายครั้ง สถานพยาบาลภาครัฐในต่างจังหวัด มักจะมีกา ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP