logo

จัดประชุมกลุ่มย่อย การเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการลงทุนให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ในโรงพยาบาลชุมชน

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายทรงยศ พิลาสันต์ นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสมรรถภาพ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP