logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
จัดประชุมกลุ่มย่อย การเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการลงทุนให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ในโรงพยาบาลชุมชน

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายทรงยศ พิลาสันต์ นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสมรรถภาพปอดหรือให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหืดในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และสงขลา เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริบทและปัจจัยที่มีผลต่อการมีหรือไม่มีบริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย การเข้าถึงบริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสำหรับพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการจัดการกับบริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry  ในโรงพยาบาลชุมชน

 

ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ จะนำไปวิเคราะห์เพื่อพิจารณาถึงการเข้าถึงและความเป็นไปได้ รวมถึงรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดให้มีบริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ในประเทศไทย สำหรับเป็นข้อมูลการกำหนดนโยบายให้แก่ผู้บริหาร

การศึกษาการเข้าถึงและความเป็นไปได้ในการลงทุนให้บริการตรวจสมรรถภาพปอดด้วย spirometry ในโรงพยาบาลชุมชน เป็นโครงการภายใต้การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รอบ 1/2558 โดยคาดว่าการศึกษานี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559

24 กรกฎาคม 2559

Next post > การประชุมเพื่อหารือเรื่องคู่มือสำหรับพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ให้แก่ประเทศที่ต้องการบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยองค์การอนามัยโลก

< Previous post นักวิจัย HITAP นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่ายารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังต่อคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด