logo

หลายฝ่ายเห็นด้วย ทางเลือก ตั้ง 3 องค์กรอิสระด้าน อาหาร สารเคมี และยา ดูแลอนาคตผู้บริโภคไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 HITAP จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ...อ่านต่อ


ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย”

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาค ...อ่านต่อ


ประชุมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลเบื้องต้น โครงการอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภค

ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ อย. พัฒนาบทบาทการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพก่อนการออกสู่ตลาดให้ดียิ่งขึ้น ลดบทบาทด้านการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ ...อ่านต่อ


ประชุมผู้เชี่ยวชาญ มองระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 58 ทีมวิจัย "อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย" จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP