logo

EQ5D5L เวอร์ชั่นไทย ที่ HITAP พัฒนา ได้รับการรับรองจากลุ่ม EuroQol ให้ใช้เป็นฉบับมาตรฐานของประเทศไทยสำหรับการใช้งานจริงแล้ว!

HITAP พัฒนาแบบสอบถาม EQ-5D-5L ฉบับภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตประชากรไทย EQ-5D-5L เป็นแบบสอบถามที่ใช้งานง่ายและสะดวก เพราะมีเพียง 5 คำ ...อ่านต่อ

17 มิถุนายน 2557 | 6062

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP