logo

[ข่าวประชาสัมพันธ์] ผสานพลัง 5 หน่วยงาน สนับสนุนการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในระยะพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program Foundation: HIT ...อ่านต่อ

20 มิถุนายน 2566 | 728

[Press Release] ร่วมเรียนรู้บทบาทนักวิจัย HTA สู่การนำผลงานไปใช้ในการกำหนดนโยบายสุขภาพ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดการประชุม “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธา ...อ่านต่อ

17 มกราคม 2566 | 1242

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP