logo

ผลเบื้องต้นคัดกรองมะเร็งช่องปาก คุ้มค่าหรือไม่

HITAP นำเสนอผลการประเมินความคุ้มค่าเบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญให้ทบทวนตัวแปรในแบบจำลองและรอค่าตัวแปรจากโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากในพื้นที่จริงมาใช้ในแบ ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP