logo

นักวิจัย HITAP ร่วมบรรยายในการประชุม Tokyo Fiscal Forum 2016

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส นักวิจัยอาวุโส โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมบรรยายในหัวข้อ Reviewing ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP