logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Journal Club เรื่อง “การเขียนเพื่อเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อมวลชน”

Journal Club เรื่อง “การเขียนเพื่อเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อมวลชน”

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเกียรติจาก รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาบรรยายพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน Journal Club เรื่อง “การเขียนเพื่อเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อมวลชน” ณ ห้องประชุม HITAP

สาระสำคัญของการบรรยายโดยสรุป คือ การสื่อสารแม้จะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างก็คือเรื่องที่ทำการสื่อสารและผลสำเร็จของการสื่อสาร

ในการสื่อสารงานวิจัยนั้น นักวิจัยต้องระลึกอยู่เสมอว่า คำ 1 คำในเชิงการวิจัยกับในความเข้าใจของประชาชนทั่วไปนั้น อาจแปลความหมายต่างกัน ดังนั้นหัวใจของการสื่อสารงานวิจัยไปยังประชาชนก็คือการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

ทั้งนี้การเขียนจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยสื่อสารงานวิจัยได้มาก เพราะสามารถให้รายละเอียดได้ และนักวิจัยมีเวลาคิดเตรียมเนื้อหาได้มากกว่าการพูดคุยต่อหน้า แต่ข้อควรระวังก็คือต้องไม่ให้ข้อมูลมากเกินไปจนไม่สามารถดึงความสนใจของคนอ่านให้อ่านได้จนจบเรื่อง
เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยการเขียน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นักวิจัยสามารถนำมาใช้ได้เมื่อต้องการอธิบายศัพท์เฉพาะทางที่เข้าใจยาก กล่าวคือ ใช้การเล่าหรืออธิบายให้กลมกลืน และเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยไม่ต้องพูดถึงคำศัพท์เหล่านั้นเลยก็ได้
สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเมื่อต้องการสื่อสารก็คือ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร? และสภาพแวดล้อมที่ประกอบอยู่ในขณะนั้นเป็นอย่างไร? เช่น หากต้องการอธิบายคำว่า “สิทธิประโยชน์” ให้กับผู้ป่วยเข้าใจ เราก็อาจใช้แค่คำว่า “สิทธิการรักษาโรค” ก็ได้ แม้ในความเป็นจริงคำว่าสิทธิประโยชน์จะมีความหมายครอบคลุมไปถึงสิทธิในการป้องกันโรค หรือการตรวจโรคด้วยก็ตาม

สุดท้ายงานเขียนก็คือผลงานที่คนเขียนเขียนให้คนอื่นอ่าน ดังนั้นหากคนอ่านอ่านงานเขียนนั้นแล้วเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถบอกได้ว่าสาระสำคัญที่คนเขียนต้องการจะบอกกับคนอ่านคืออะไร ก็ถือว่าการเขียนครั้งนั้นๆ ประสบความสำเร็จ

18 ธันวาคม 2552

Next post > ประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัยเรื่อง “การประเมินบัญชียา จ ข้อย่อยสอง ของบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551”

< Previous post ประชุมเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด