logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1

         สืบเนื่องจากการที่ขององค์การอนามัยโลกได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการจัดประชุมนานาชาติเรื่อง เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 (The First Global Forum on Medical Devices) ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2553  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง เครื่องมือแพทย์ ขึ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2552 เพื่อทำหน้าที่ประสานและสนับสนุนการดำเนินการและจัดหาทรัพยากรในการจัดการประชุมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม เพื่อการจัดทำแผนการประชุมและการอำนวยความสะดวกในการประชุม รวมถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามความเหมาะสม

ในการนี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2553 ณ ห้องรับรอง (ห้องประชุม 8) อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมการแพทย์, องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย, แพทยสภา, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ, งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ผลจากการประชุมสรุปได้ว่าการประชุมนานาชาติจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ.2553 เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก  ซึ่งจะเดินทางมาร่วมประชุมองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาค ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่ประชุมสรุปว่าคณะกรรมการฝ่ายไทยจะต้องมีการประสานงานอย่างจริงจัง เพื่อให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น

– ใช้โอกาสในการจัดเตรียมการประชุม ในการสำรวจสถานการณ์เรื่องเครื่องมือแพทย์ และนโยบายเรื่องเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย

– การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในเรื่องเครื่องมือแพทย์ และการจัดการประชุมนานาชาติ

– ผลักดันวาระซึ่งเป็นที่สนใจของประเทศไทย เข้าไปอยู่ในการประชุมนานาชาติครั้งนี้ เช่น เครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ หรือการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น

– ผลักดันนโยบายที่สำคัญ เพื่อสนองตอบต่อพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551
ทั้งนี้ที่ประชุมได้นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ณ ห้องรับรอง (ห้องประชุม 8) ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14 มกราคม 2553

Next post > ผลการทบทวนวรรณกรรมและจัดลำดับความสำคัญเบื้องต้นการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย

< Previous post ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISPOR Asia Pacific 2010

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด