logo

ประเมินความคุ้มค่าการใช้ยา Plerixafor ในคนไข้ โรคมะเร็งไขกระดูกและ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

HITAP จัดประชุมหารือกับหลายหน่วยงาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยา Plerixafor ในคนไข้ โรคมะเร็งไขกระดูกและ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 1 กรกฎา ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP