logo

หลายฝ่ายเห็นด้วย ทางเลือก ตั้ง 3 องค์กรอิสระด้าน อาหาร สารเคมี และยา ดูแลอนาคตผู้บริโภคไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 59 HITAP จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ...อ่านต่อ


ประชุมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลเบื้องต้น โครงการอนาคต อย. อนาคตผู้บริโภค

ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ อย. พัฒนาบทบาทการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพก่อนการออกสู่ตลาดให้ดียิ่งขึ้น ลดบทบาทด้านการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและ ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบ และ โครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3/2558

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคผ ...อ่านต่อ


ประชุมพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ดร.อินทิรา ยมาภัย นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภ ...อ่านต่อ

9 เมษายน 2558 | 1444

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP