logo

ประชุมผู้เชี่ยวชาญใช้ชุดตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในผู้ป่วยมาลาเรียคุ้มค่าหรือไม่

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการนำชุดตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD มาใช้ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (point-of ...อ่านต่อ


HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ ในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจติดตาม PT-INR ด้วยระบบ Point of Care เพื่อปรับยาและเฝ้าระวังยาในผู้ป่วยที่ต้องรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (วอร์ฟาริน)”

     เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของ ...อ่านต่อ

5 มิถุนายน 2557 | 1424

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP