logo

ประชุมกำหนดคำถามวิจัยเรื่องการตรวจคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ด้วย spirometry ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดให้ข้อเสนอแนะต่อ HITAP ในการตั้งคำถามวิจัยเพื่อพิจารณาการตรวจคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ด้วย spirometry ในสถานพยาบาลระด ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP