logo

การเข้าถึง การดูแลรักษามะเร็งถ้วนหน้า Universal health coverage

การดูแลสุขภาพถ้วนหน้า หรือ Universal health coverage (UHC) คือ การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู ในราคาที่จ่าย ...อ่านต่อ


HITAP จับมือ NICE international, CDE และหน่วยงานต่างประเทศ ตั้ง International Decision Support Initiative (iDSI)

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) International ร่วมกับ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Tec ...อ่านต่อ

10 มกราคม 2557 | 2373

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP