logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP นำเสนองานวิจัยในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ

HITAP นำเสนองานวิจัยในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ

            ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ นักวิจัยและหัวหน้าโครงการฯ นำเสนอผลการศึกษาความคุ้มค่าของประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ ครั้งที่ 10/2552 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยมี นพ.สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันสุขภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดร.นพ.ยศ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาวัคซีนสำหรับชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า นอกจากจะต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของโรค ประสิทธิผลและความปลอดภัยของวัคซีนแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงต้นทุนอรรถประโยชน์และประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการในการป้องกันอื่น รวมถึงพิจารณาด้านงบประมาณร่วมด้วย

สำหรับกรณีวัคซีน HPV พบว่ายังไม่มีความคุ้มค่าหากนำมาใช้ในชุดสิทธิประโยชน์ของประเทศไทย โดยผลการศึกษา “การพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก” ของ HITAP ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) พบว่า บริการตรวจคัดกรองด้วยวิธีผสมผสานระหว่างวีไอเอและแป๊บสเมียร์ เป็นมาตรการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการบำบัดรักษาและการฉีดวัคซีน HPV  ที่ไม่คุ้มค่าเนื่องจากมีราคาแพง

ผลการศึกษานี้นำไปสู่การดำเนินโครงการนำร่องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีผสมผสานในประเทศไทย โดยกรมอนามัยร่วมกับ สปสช. ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาใน 12 จังหวัด ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายของการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกของประเทศไทยต่อไป

20 พฤศจิกายน 2552

Next post > Journal club ประจำเดือนพฤศจิกายน

< Previous post Download! แบบเสนอหัวข้อวิจัย การจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยสำหรับประเทศไทย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด