logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุม Journal Club ในหัวข้อ “ความสำคัญของวาทศิลป์ในการผลักดันนโยบาย: มุมมองจากทฤษฎีนโยบายสาธารณะ”

Journal club ประจำเดือนพฤศจิกายน

       เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 HITAP ได้จัดประชุม journal club ในหัวข้อ “ความสำคัญของวาทศิลป์ในการผลักดันนโยบาย: มุมมองจากทฤษฎีนโยบายสาธารณะ” โดย ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส นักวิจัยอาวุโส ณ ห้องประชุม HITAP อาคาร 6 ชั้น 6 กรมอนามัย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญๆ ที่น่าสนใจหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาทศิลป์ โดยเน้นไปที่เรื่องการผลักดันนโยบาย หลังจากที่เข้าฟังการประชุมในวันนี้แล้วนักวิจัยสามารถตอบคำถาม 4 ข้อ ได้แก่ เพราะอะไรปัญหาในหัวข้อบางอย่างจึงได้รับความสนใจจากผู้กำหนดนโยบายมากกว่าปัญหาอื่น, หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นข้อมูลในการทำงานวิจัยของ HITAP โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนเชิงประสิทธิผล หรือผลกระทบด้านงบประมาณ เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายเป็นจริงหรือไม่, ภาพลักษณ์ของปัญหาไม่ว่าจะเป็นการมองโดยผู้กำหนดนโยบาย หรือประชาชนทั่วไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรมากน้อยเพียงใด และสุดท้ายคือเรื่องการใช้ภาษาหรือสำนวนโวหารจะช่วยผลักดันในเชิงนโยบายได้มากน้อยเพียงใด

23 พฤศจิกายน 2552

Next post > ประชุมเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

< Previous post HITAP นำเสนองานวิจัยในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด