logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประชุมเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

           เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 นักวิจัย HITAP ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดการประชุมเรื่อง “การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยและหาข้อตกลงในการดำเนินงานขั้นตอนที่ 1 ของแผนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือการกำหนดให้มีการพัฒนากรอบ คำจำกัดความ และหลักเกณฑ์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ซึ่งกำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ในเดือนธันวาคม 2552 เพื่อเป็นข้อมูลไปนำเสนอแก่คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และระบบบริการ โดยที่ประชุมมีข้อสรุปถึงแนวทางแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรซึ่งทำหน้าที่พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบรัฐสวัสดิการในประเทศต่างๆ ส่วนที่ 2 การประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อนำเสนอรับฟังความคิดเห็นถึงกรอบและหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ/หรือเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

11 ธันวาคม 2552

Next post > Journal Club เรื่อง “การเขียนเพื่อเผยแพร่งานวิจัยผ่านสื่อมวลชน”

< Previous post Journal club ประจำเดือนพฤศจิกายน

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด