logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้นำเสนอ โปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR-Asia-Pacific, Seoul, ประเทศเกาหลี

20 ตุลาคม 2551

Next post > นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

< Previous post จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด