logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP และหน่วยงานร่วมวิจัย จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญภาย เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี

วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก จากหลายหน่วยงาน อาทิ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาเบื้องต้นการพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมระหว่าง กรมอนามัย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย และ HITAP โดยงานวิจัยดังกล่าวมีขึ้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี โดยให้วางอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านประสิทธิผลและ/หรือความคุ้มค่า รวมทั้งดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ทีมวิจัยปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเสร็จสิ้น จะมีการจัดประชุมอีกครั้ง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวางมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็ก จากต่างประเทศ ได้แก่ แคนาดา ญี่ปุ่น และองค์การอนามัยโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการ พัฒนามาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กอายุ 0-5 ปีในประเทศไทย รวมทั้งจัดงานแถลงข่าวถึงผลการศึกษาและข้อเสนอแนะต่อผู้กดำหนดนโยบายในระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมสยามซิตี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ น.ส.สุธิษา สมนา sutthisa.s@hitap.net )

18 มกราคม 2555

Next post > หมอเตือน “หนูนา-หนูท่อ” นำ 7 โรคสำคัญสู่คนได้ มี 3 กลุ่มเสี่ยงติดโรค

< Previous post Obesity in America

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด