logo

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรอ ...อ่านต่อ

21 ตุลาคม 2551 | 1342

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแ ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2551 | 2506

ประชุมกับทีมผู้ร่วมวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี

ประชุมกับทีมผู้ร่วมวิจัยของโรงพยาบาลรามาธิบดี โครงการ การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลื ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2551 | 1483

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์สำหรับประเทศ ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2551 | 1062

"ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทุกคนควรรู้ผลเลือดของตัวเองโดยสมัครใจ"

"ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทุกคนควรรู้ผลเลือดของตัวเองโดยสมัครใจ" เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 โครงการ การประเมินศักยภาพของการเสนอบริการให้คำปรึกษาและตรว ...อ่านต่อ

20 ตุลาคม 2551 | 906

จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย

จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย เมื่อวันที่  16 ตุลาคม  2551 โครงการการศึกษาความเป้นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี PET-CT Scan ในประเท ...อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2551 | 1405

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการวิจัยภาระการคลังของการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปา ...อ่านต่อ

29 กันยายน 2551 | 934

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA

นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ISPOR KOREA เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร ...อ่านต่อ

29 กันยายน 2551 | 1383

แถลงข่าว “การป้องกันมะเร็งปากมดลูก”

แถลงข่าว “การป้องกันมะเร็งปากมดลูก” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม กินรี 1 ชั้น 1 โรงแรม Amari Airport ดอนเมือง สถาบันวิจ ...อ่านต่อ

29 กันยายน 2551 | 1877

นำเสนอผลงานวิจัยให้กับ สวปก

นำเสนอผลงานวิจัยให้กับ สวปก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี PET–CT Scan ในประเทศไทย ได้นำเสนอ ...อ่านต่อ

29 กันยายน 2551 | 1561

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP