logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประเมินนโยบายการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

การประเมินนโยบายการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

      เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 ทาง HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การประเมินนโยบายการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย” ซึ่งมี น.ส.เชิญขวัญ ภุชฌงค์ ในฐานะนักวิจัยหลักในโครงการ โดยได้เรียนเชิญ นพ.ทวี ตั้งเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และ ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โครงการนี้เป็นหัวข้อที่ได้รับการเสนอจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และผ่านการคัดเลือกจากการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อสำหรับประเมินเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2552 ที่ HITAP ได้จัดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตและทิศทางการวิจัยก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ทาง HITAP จึงได้จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องนี้

ผลจากการประชุมพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการฆ่าตัวตายที่สำคัญ ได้แก่ ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังผู้ป่วยหรือวิธีปฏิบัติเมื่อพบบุคคลในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมีสัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตาย(suicide warning sign):ดังนั้นหากครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเหล่านี้จะสามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้นข้อสรุปที่เป็นไปได้สำหรับการประเมินในหัวข้อนี้คือ การศึกษาประสิทธิผลของมาตรการให้ความรู้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายผ่านสื่อมวลชน เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย สัญญาณเตือนก่อนการฆ่าตัวตาย และเปรียบเทียบอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จก่อนและหลังมีมาตรการให้ความรู้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายผ่านสื่อมวลชน

10 กันยายน 2552

Next post > การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยเบื่องต้น

< Previous post ประชุมผู้เชี่ยวชาญ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด