logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การนำเสนอผลการประเมิน HITAP ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เพื่อรับฟังการนำเสนอ “รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นการประเมินโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ” ณ ห้องประชุม HITAP ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การประเมินการดำเนินงานของ HITAP ในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้ประเมินจากภายนอก ได้แก่ Dr. Kalipso  Chalkdou จาก National Institute for Health and Clinical  Excellence (NICE) Professor John Cairns  จาก London School of  Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) ศ.นพ.ไพบูลย์  สุริยะวงศ์ไพศาล  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ดร.จิระวัฒน์  ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ โดยทั้ง 4 ท่านได้นำเสนอข้อค้นพบอันประกอบไปด้วยจุดอ่อน-จุดแข็ง ประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขในแต่ละยุทธศาสตร์ และปัจจัยท้าทายในอนาคต รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้น

ในการนี้  ศ.นพ.ธาดา  ยิบอินซอย ประธานฯ และกรรมการที่ปรึกษา  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร HITAP ซึ่งจะเข้าสู่ระยะที่ 2 ในปี พ.ศ. 2553

คณะผู้ประเมินจะร่วมกันจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในเดือน มี.ค. 2552 หลังจากนั้น HITAP จะจัดส่งรายงานนี้ให้กับ Professor Mark Sculpher และ Professor Karl Claxton : Center for Health Economics, York University เพื่อทบทวนวิธีที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งกรอบแนวคิดและข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อประเมินหน่วยงาน/โครงการที่ทำหน้าที่ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  เมื่อกระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็จ HITAP จะจัดพิมพ์รายงานฉบับนี้เพื่อเผยแพร่ต่อไป

17 มีนาคม 2552

Next post > ประชุมวิชาการ “เส้นทางสู่มาตรฐานและการนำไปใช้ : คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย”

< Previous post การประชุม “Collaborative Consultation meeting between MOPH Thailand and WHO on the development of an evidence based platform to assist countries with the decision making on introduction of new vaccines.”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด