logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนเม.ย. 52 ในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าของการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์” และ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic  review)”

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนเมษายน 2552

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนเมษายน 2552 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม HITAP 1

สำหรับหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มี 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อเรื่อง “การประเมินความคุ้มค่าของการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้บริบทประเทศไทย ในโรงพยาบาลศูนย์ 2 แห่ง” โดย คุณอรทัย เขียวเจริญ จากศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Center for Health Equity Monitoring หรือ CHEM) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  เป็นการนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น และอภิปรายปัญหาร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้แก่ พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์  และ ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ และนักวิจัย HITAP

หัวข้อที่ 2 ได้แก่เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic  review)” โดย ภญ.จันทนา  พัฒนเภสัช นักวิจัย HITAP การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเริ่มดำเนินการวิจัย และถือเป็นทักษะพื้นฐานที่นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยจะต้องทราบ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเป็นการสรุปผลการศึกษาจากงานวิจัยหลายๆชิ้นโดยใช้วิธีการที่ชัดเจน เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดคำถาม คัดเลือกงานวิจัย ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ได้เอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยทั้งในระดับบุคคล หรือการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ

4 พฤษภาคม 2552

Next post > การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ “การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

< Previous post “ เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารสาธารณสุขในประเทศไทย : กลไกการสื่อสารสุขภาพ...ความจริง หรือ บิดเบือน ”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด