logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย

เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย

3 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ(คคส.) จัดงานเสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  พญ.กิตติมา ยุทธวงศ์ ผู้แทนจากสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) และ นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ กรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อร่วมกันหาทางออกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างถูกต้องครบถ้วน  โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 50 คนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนักวิชาการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

ข่าวแจก :  press release

4 พฤษภาคม 2552

Next post > การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ “การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

< Previous post “ เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารสาธารณสุขในประเทศไทย : กลไกการสื่อสารสุขภาพ...ความจริง หรือ บิดเบือน ”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด