logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Journal Club ประจำเดือนมิถุนายน 2553

Journal Club ประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 นักวิจัย HITAP จัด Journal Club ประจำเดือนมิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ HITAP ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย ในหัวข้อ “การประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม (Evaluating The Quality of Questionnaire)” โดย นางสาว วรรณภา เล็กอุทัย นักวิจัย HITAP และนักศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

Journal Club ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิธีการประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์จาก 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) และอำนาจในการจำแนก (Discrimination) ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้ในประเด็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ต่อการทำวิจัยในเชิงปริมาณต่อไป

 

8 มิถุนายน 2553

Next post > นักวิจัย HITAP ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการ การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ

< Previous post แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่และจำนวนผู้เข้าอบรมงาน EE-training (12-16 กรกฎาคม 2553)

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด