logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Put everything on the table: การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3/2553

Put everything on the table: การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3/2553

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2553 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรพันธมิตร อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบัน (Annual meeting among five nodes) โดยมีสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เป็นเจ้าภาพ

     การประชุมประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบัน เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยด้านสุขภาพทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และคณะเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยด้านนโยบายสุขภาพระหว่างหน่วยงาน และการร่วมกำหนดทิศทางและโอกาสของการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต โดยการประชุมในครั้งนี้แต่ละองค์กรได้นำเสนอเนื้อหา และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้านการผลิตงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ รวมไปถึงการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

25 สิงหาคม 2553

Next post > ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครื่องมือแพทย์ระดับโลก 9-11 ก.ย.นี้

< Previous post ไข่ดิบบำรุงร่างกายจริงหรือ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด