logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ปี 2554

การประชุมเพื่อเตรียมการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ปี 2554

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุมโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ       ภญ.จรพร สิริวีรโรจน์ ผู้ประสานงานหลักการประชุมพร้อมด้วยเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และนักวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมประชุมเพื่อทบทวนการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพ ประจำปี 2553 และเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือสำหรับการจัดลำดับความสำคัญฯ ปี 2554

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนขอบเขตหัวข้อวิจัยและรายละเอียดอื่นๆ ให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยฯ และคาดว่าจะกำหนดกรอบเวลาของการจัดลำดับความสำคัญฯ ประจำปี 2554 ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งจะจัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อสรุปรายละเอียดการกำหนดขอบเขตหัวข้อวิจัยฯ และวางแผนรายละเอียดการดำเนินการจัดลำดับความสำคัญฯ ปี 2554 อีกครั้งในเดือนกันยายน พ.ศ.2553    ณ ห้องประชุมเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN)

25 สิงหาคม 2553

Next post > ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครื่องมือแพทย์ระดับโลก 9-11 ก.ย.นี้

< Previous post ไข่ดิบบำรุงร่างกายจริงหรือ

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด