logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (EE-Training) ครั้งที่ 7

การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (EE-Training) ครั้งที่ 7

            เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี HITAP จัดอบรมเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ ๗ สำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญวิธีการ และขั้นตอนของการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีด้านสุขภาพเช่น ยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ และมาตรการต่างๆ ตลอดจนบทบาทของผลการประเมินต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8 สิงหาคม 2554

Next post > หมอชี้ชายรักชายเสี่ยงป่วยมะเร็งปากทวารหนักมากกว่าคนทั่วไป 40 เท่า !!

< Previous post กรมวิทย์ฯ พัฒนาเทคนิคสำเร็จตรวจเชื้อเอชไอวีทารกแรกเกิด

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด