logo
https://www.hitap.net
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกของระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณะวิจัย “อนาคต อย. อนาคตผู้บริโภคไทย” จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกของระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต ณ​ ห้องแซฟไฟล์ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

คณะวิจัยได้นำเสนอผลการพัฒนาทางเลือกของระบบและโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยในอนาคต โดยมีทั้งหมด 3 ทางเลือกหลัก ให้ผู้ร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ ได้แก่

1. อนาคต อย. ทำต่อไม่เปลี่ยนแปลง
2. อนาคต อย. แยกบางส่วน สร้างบางส่วน
3. อนาคต อย. ใหม่ ปรับใหญ่ เพื่อเปลี่ยนแปลง

ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่สนับสนุนทางเลือกที่ 3 “อนาคต อย. ใหม่ ปรับใหญ่ เพื่อเปลี่ยนแปลง” เนื่องจากในปัจจุบัน อย. มีข้อจำกัดในการทำงานหลายด้าน เช่น จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการทำงานที่ล่าช้า ส่งผลให้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพที่รับผิดชอบล่าช้าตามไปด้วย ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จึงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ อย.

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมประชุมยังคงมีคำถามจำนวนมากเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และความเป็นไปได้ของการดำเนินการตามทางเลือกดังกล่าว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่หลักของคณะวิจัยในการหาคำตอบเหล่านั้น และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงระบบของ อย. ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการจัดองค์กร การจัดระบบงานและกระบวนการทำงาน การจัดสรรทรัพยากร และกลไกการดำเนินงาน การกำกับ ติดตาม และการประเมินผล

สามารถติดตามรายงานได้ที่ https://www.hitap.net/research/82343

เอกสารดาวน์โหลด

30 มิถุนายน 2022Download
2 พฤศจิกายน 2558

Next post > ประชุมคณะทำงานคัดเลือกปัญหาสุขภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP)ครั้งที่ 2/2558

< Previous post “การเบิกจ่าย Stent” ช่องว่างสำหรับการพัฒนาต่อยอดสู่ความสำเร็จ ในระบบ “บัตรทอง” HITAP เสนอทางเลือกเพื่อลดค่าใช้จ่ายพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด