logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วม Think Tank เวทีเชื่อมงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 56 นักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัยในเวที Think Tank มีขึ้นเชื่อมงานวิจัยสู่การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจัดเป็นประจำทุก 2 เดือน ในครั้งนี้ ภญ.ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร และ ภก.สุรชัย โกติรัมย์ ได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดตรวจสุขภาพของประชากรไทย และการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลสำหรับเด็กวัยเรียนในประเทศไทย ตามลำดับ

ภญ.ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร นำเสนอว่า ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสุขภาพของคนไทยก้าวกระโดดจาก 1,500 ล้านบาทในปี 2552 ไปเป็นเกือบ 2,500 ล้านบาทในปี 2554 และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ อย่างไรก็ดีจากการศึกษาพบว่ามีการตรวจคัดกรองหลายอย่างที่ไม่มีความจำเป็น อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดผลเสียทางสุขภาพอีกด้วย จึงเป็นที่มาของการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดตรวจคัดกรองที่เหมาะสมสำหรับคนทั่วไป

ตัวอย่างข้อค้นพบที่น่าสนใจ เช่นพบว่าการเอ็กซเรย์ปอดในคนทั่วไปที่ไม่มีอาการผิดปกติ เพื่อค้นหาว่าเป็นวัณโรคหรือไม่ ไม่มีหลักฐานว่ามีประโยชน์ เพราะใช้ค้นหาผู้ป่วยได้น้อย อย่างไรก็ดีการเอ็กซเรย์ปอดยังมีความจำเป็นในกรณีการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการของวัณโรค ซึ่งต้องใช้ร่วมกับการตรวจน้ำลาย
ภายหลังการนำเสนอ มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมหลายประการเช่น หากจะพัฒนาชุดตรวจคัดกรองนี้สำหรับคนทั่วไป ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นข้อเสนอแนะการตรวจร่างกายพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคนที่มีสุขภาพดี ซึ่งไมได้เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยผู้ที่เป็นโรคแต่อย่างใด

ต่อมา ภก.สุรชัย โกติรัมย์ ได้นำเสนองานวิจัยเรื่องการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฤดูกาลสำหรับเด็กวัยเรียนในประเทศไทย โดยผลการวิจัยพบว่าการฉีดวัคซีนให้กับเด็กวัยเรียนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมีความคุ้มค่าก็ต่อเมื่อวัคซีนมีราคาประมาณเข็มละ 200 บาท ทั้งวัคซีนชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตาย ทั้งนี้ประเทศไทยมีการวางแผนเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เองในอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัคซีนเมื่อมีการระบาด

2 มีนาคม 2556

Next post > HITAP เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์จากทุกภาคส่วน

< Previous post หน่วยงาน HTA ในภูมิภาคเอเชียร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การก่อตั้งสถาบันเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด