logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม Priority Setting in Global Health ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.รุ่งนภา คำผาง นักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุม Priority Setting in Global Health ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 59 หัวข้อการประชุมในครั้งนี้เน้นเรื่อง การนำหลักการ Multi criteria decision analysis (MCDA) มาประยุกต์เพื่อจัดลำดับความสำคัญเทคโนโลยีสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเครื่องมือ MCDA วิธีการให้คะแนนตามเกณฑ์ และวิธีการคำนวณคะแนนด้วยโปรแกรมสำเร็จที่ถูกพัฒนาขึ้นและทดสอบใช้ในงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้นักวิชาการทั่วโลกได้อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ MCDA รวมทั้งพูดถึงข้อจำกัดของ MCDA และแนวทางพัฒนา MCDA ให้ดีขึ้นในอนาคต ในที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าการประยุกต์ MCDA โดยเน้นที่การคิดคะแนนในทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถตอบโจทย์ผู้กำหนดนโยบายได้ ในการตัดสินใจเชิงนโยบายจะต้องมีกระบวนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด

7 ตุลาคม 2559

Next post > "เย ธัมมา เหตุปปภวา…" คาถาพระอัสสชิ แก้ปัญหาเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาล

< Previous post PD First Policy สิทธิรักษา เพื่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด