logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ปฐมนิเทศโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

โครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบายได้จัดการปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันและการสนับสนุนจาก HITAP ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่ละท่านจะดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย โดย สกว.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 HITAP จัดปฐมนิเทศโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการทำวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย  โดยให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติงานวิจัยให้กับบุคลากรที่มีความสนใจ  ผ่านการลงมือทำงานโดยมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา  โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  ดร. พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  คุณสายชล คล้อยเอี่ยม จากกรมอนามัย  และคุณอรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์ จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 ท่านจะได้รับการสนับสนุนจาก HITAP โดยมีทีมนักวิจัยของ HITAP ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้น ๆ ให้คำปรึกษา พัฒนาโครงร่างวิจัยร่วมกัน และดำเนินการวิจัยตามแนวทางมาตรฐาน รวมไปถึงเขียนรายงานวิจัย การจัดทำ Policy Brief บทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ และร่วมกับทีมสื่อสารผลิตสื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และที่สำคัญต้องผลักดันงานวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนด

การจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอหัวข้อและความสำคัญของโครงการวิจัยของตนเอง โดยมีนักวิจัยที่ปรึกษาของ HITAP ร่วมกันอภิปรายและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น และได้ปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำแผนการทำงานในแต่ละเดือนเพื่อให้โครงการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด

17 มกราคม 2561

Next post > HITAP จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

< Previous post ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด