logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดอบรม “วิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์” ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมเผยมีประโยชน์ ใช้ได้จริง ทุกคนควรเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2562 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดอบรม “การวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่ 1” ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี โดยมีบุคลากรในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งจากสถานพยาบาล มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมอบรมรวม 2 หลักสูตรมากกว่า 130 ท่าน

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ และเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ  ควบคุมค่าใช้จ่ายในหน่วยบริการ ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเสริมศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศในอนาคต

ดร. ภญ. พัทธรา ลีฬหวรงค์

ดร. ภญ. พัทธรา ลีฬหวรงค์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดงาน โดยเผยถึงเบื้องหลังการจัดอบรมหลักสูตรนี้ที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเรื่องต้นทุน ทำให้การอบรมนี้ได้รับความสนใจเหนือความคาดหมาย

ทางด้าน รศ. ดร. ภก. อาทร ริ้วไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาพวิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ในฐานะผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรกล่าวถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ต้นทุนที่จะช่วยให้การทำงานระดับโรงพยาบาลและระดับนโยบายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รศ. ดร. ภก. อาทร ริ้วไพบูลย์

โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้พื้นฐานตลอดจนการฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ต้นทุน โดยมีทีมนักวิจัย HITAP และเครือข่ายคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดผ่านการอบรมที่จัดเป็น 2 หลักสูตรได้แก่

หลักสูตร 1 แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ต้นทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย และต้นทุนของเครื่องมือแพทย์ราคาสูง ตลอดจนการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อบริหารจัดการงบประมาณสำหรับการให้บริการทางการแพทย์

หลักสูตร 2 การวิเคราะห์ต้นทุนความเจ็บป่วยและต้นทุนของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีจุดเด่นที่การฝึกทำแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุนความเจ็บป่วยจากปัจจัยเสี่ยง และต้นทุนของมาตรการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ทันตแพทย์หญิง วรมน อัครสุต สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เผยในฐานะผู้เข้าอบรมว่า การอบรมนี้ช่วยในการเลือกวิธีการรักษาที่ทั้งได้ผล และมีต้นทุนที่เหมาะสมซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ

ขณะที่ อ.นพ.กิตติศักดิ์​ ศรีพงษ์​ ผู้ช่วยคณบดี​ ฝ่ายโรงพยาบาล​ คณะแพทยศาสต​ร์​ ม.สงขลานครินทร์ ในฐานะผู้เข้าร่วมอบรมเผยว่า หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหาร

31 กรกฎาคม 2562

Next post > HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัย เรื่อง “ประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบายควบคุมการบริโภคโซเดียม”

< Previous post ปี 63 กองทุนบัตรทองเริ่มสิทธิ ตรวจหาดีเอ็นเอเชื้อ HPV เพิ่มประสิทธิภาพคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด