logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP และ NCPAM ร่วมมือประยุกต์ใช้ Gates Reference Case เพื่อเป็นแนวทางสำหรับมาตรฐานการวิจัยในการปฏิบัติและการวางแผนงานวิจัยที่ดี ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2557 คณะนักวิจัยจาก HITAP ได้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อเข้าพบคณะนักวิจัยจาก National Center for Pharmaceutical Access and Management (NCPAM) กระทรวงสาธารณสุข ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การสนับสนุนของ Bill and Melinda Gates Foundation

ในการเยือนประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่คณะนักวิจัยจาก NCPAM ด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพภายใต้หัวข้อ “Gates Reference Case” ซึ่งเป็นหลักการมาตรฐานการวิจัยสำหรับการปฏิบัติและการวางแผนงานวิจัยที่ดี รวมถึงให้การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิจัยจาก NCPAM ภายใต้หัวข้อเดียวกันนี้ด้วย เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของ NCPAM

ทั้งนี้ในฐานะที่ปรึกษาด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คณะนักวิจัยจาก HITAP ยังได้ให้การสนับสนุนแก่คณะนักวิจัยจาก NCPAM เพื่อส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ภายหลังงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ งานวิจัยหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนมะเร็งปากมดลูกในบริบทของประเทศฟิลิปปินส์” และ “การประเมินความคุ้มค่าของวัคซีนนิวโมคอคคัลคอนจูเกตในบริบทของประเทศฟิลิปปินส์”

หลังจากนี้ คณะนักวิจัยจาก NCPAM จะดำเนินงานเก็บข้อมูลงานวิจัยต่อไปตามแนวทางของ Gates Reference Case และมีแผนนัดหมายเพื่อที่จะเข้าพบคณะนักวิจัยจาก HITAP ครั้งต่อไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

4 ธันวาคม 2557

Next post > HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอ ผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง ความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการรักษาเสริมโดยใช้ยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะแพร่กระจายของประเทศไทย

< Previous post ประชุมนานาชาติ “PD First Policy” ดันไทยศูนย์กลางการเรียนรู้ CAPD อาเซียน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด