logo


Journal Club: Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectious Diseases

HITAP จัด Journal Club ให้นักวิจัยเรียนรู้การสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรม R ในหัวข้อ Introduction to Epidemiological and Economic Modelling of Infectiou ...อ่านต่อ


Journal Club: Linear Programing

HITAP ได้จัด Journal Club ให้นักวิจัยพัฒนาทักษะการทำวิจัย หัวข้อ Linear Programing หรือ โปรมแกรมเชิงเส้น หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บร ...อ่านต่อ

22 มกราคม 2558 | 1577

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP