logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Journal club ประจำเดือนพฤษภาคม

Journal club ประจำเดือนพฤษภาคม

  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 HITAP ได้จัดประชุม journal club ในหัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย รศ.ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษานักวิจัย HITAP เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้หลักการเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการเขียนบทความประเภทงานวิจัยให้ถูกต้อง กระชับ ได้ใจความ ทั้งบทความที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปถึงเรื่องของการย่อหน้า เว้นวรรค การใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องด้วย

และในวันเดียวกันนั้น ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง นักวิจัย HITAP ก็ได้บรรยายเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Word ขั้นสูง (Advance Word Processing) เพื่อให้นักวิจัยสามารถจัดทำรายงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสาร รายงาน (for research report) การใส่เชิงอรรถ อ้างอิงรูปภาพและตาราง สารบัญ ดัชนีคำศัพท์ และการเตรียมต้นฉบับสำหรับจัดพิมพ์ในรูปแบบ pdf file อย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เข้าร่วมประชุมด้วย

1 มิถุนายน 2552

Next post > การนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นโครงการประเมินความคุ้มค่าการใส่เลนส์นิ่มฯ

< Previous post นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด