logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
@ สรุปผลการตัดสินการคัดเลือกหัวข้อเพื่อทำการประเมินเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2552

@ สรุปผลการตัดสินการคัดเลือกหัวข้อเพื่อทำการประเมินเทคโนโลยี ปี พ.ศ.2552

แฟ้มข้อมูลประกอบ:

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ณ ห้องซัฟฟาย 2,3 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้จัดการประชุมคัดเลือกหัวข้อเพื่อประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ประจำปี 2552 ขึ้น โดยมีนพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 คน จาก 41 หน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้หัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกจากการประชุม จำนวน 5 หัวข้อ ซึ่ง HITAP จะดำเนินการทำวิจัยในปี 2552 ได้แก่

1.ประเมินนโยบายการดำเนินการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีมูลค่าสูงในกลุ่มบัญชียา จ ข้อย่อยสอง

2.การประเมินนโยบายการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

3.การตรวจสุขภาพประจำปีตามระเบียบการเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) เปรียบเทียบกับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของบุคคล

4.การศึกษาความคุ้มค่าของการให้วัคซีนนิวโมคอคคัสคอนจูเกต เปรียบเทียบกับการไม่ให้วัคซีนในเด็ก

5.ประเมินผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ทำให้ภาระงานรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และการที่แพทย์ลาออกเป็นจำนวนมากนั้น เป็นผลมาจากนโยบายหลักประกันสุขภาพหรือไม่)

อย่างไรก็ตาม มีหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งได้รับการนำเสนอในที่ประชุมทั้งสิ้น 13 หัวข้อ ผู้ที่สนใจค้นหาหัวข้องานวิจัยด้านสาธารณสุขที่สำคัญ สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

12 มกราคม 2552

Next post > การประชุมวิชาการการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

< Previous post การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการทันตสาธารณสุข"

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด