logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง บทบาทของผลการประเมินเทคโนโลยีต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

การประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ
“บทบาทของผลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาวัคซีน HPV ในประเทศไทย”

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “บทบาทของผลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาวัคซีน HPV ในประเทศไทย” ณ ห้องประชุม HITAP เพื่อขอคำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย ทั้งเรื่องความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ ไปจนถึงการให้ข้อมูลและแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย เพื่อนำไปปรับปรุงโครงร่างการวิจัย และดำเนินการศึกษาต่อไป

 

ทั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกียรติเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกองควบคุมยา กลุ่มบัญชียาหลักแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

23 มกราคม 2552

Next post > ภาพกิจกรรมการนำเสนอผลงานและศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ

< Previous post การประชุมวิชาการการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด