logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

        เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล , ผศ.ดร.ภญ.มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์  และ
น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง ผู้ช่วยนักวิจัย ได้จัดการประชุมเพื่อสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข (A survey of behavior and attitudes towards herbal medicine among Thai physicians and health care practitioners) โดยรูปแบบเป็นการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพื่อศึกษาทัศนคติของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย พยาบาล และเภสัชกร ในการใช้ยาจากสมุนไพร  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาล 8 แห่งใน 4 ภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมการสนทนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โรงพยาบาลแม่ออน จ.เชียงใหม่  โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง  โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น  โรงพยาบาลกุดชุม จ.ยโสธร  โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร  และโรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง  ซึ่งเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีมูลค่าและปริมาณการใช้สมุนไพรสูง ซึ่งจากการประชุมทำให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้สมุนไพร สิ่งที่เป็นปัจจัยสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรคในการใช้สมุนไพร และยังได้ทราบถึงกลยุทธ์ในการผลักดันให้มีการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

15 พฤษภาคม 2552

Next post > นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย

< Previous post การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ “การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด